PF traffic CO.,LTD

PF traffic CO.,LTD

คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย และจราจรหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐาน

ถังขยะ HDPE EN840

จำหน่ายถังขยะ ฝาเรียบ HDPE เกรด A

ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน สวยงาม มีล้อ สะดวกต่อการใช้งาน

>>> สามารถติดชื่อหน่วยงานได้ <<<

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

CODE Product Price
PF-BIN-G100 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 100 ลิตร HDPE มีล้อ สีเขียว ขนาด 53.5×47.6×83 cm. 980.-
PF-BIN-R100 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 100 ลิตร HDPE มีล้อ สีแดง ขนาด 53.5×47.6×83 cm. 980.-
PF-BIN-B100 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 100 ลิตร HDPE มีล้อ สีน้ำเงิน ขนาด 53.5×47.6×83 cm. 980.-
PF-BIN-Y100 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 100 ลิตร HDPE มีล้อ สีเหลือง ขนาด 53.5×47.6×83 cm. 1000.- 

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

CODE Product Price
PF-BIN-G120 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 120 ลิตร HDPE มีล้อ สีเขียว ขนาด 57x46x94 cm. 1150.-
PF-BIN-R120 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 120 ลิตร HDPE มีล้อ สีแดง ขนาด 57x46x94 cm. 1150.-
PF-BIN-B120 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 120 ลิตร HDPE มีล้อ สีน้ำเงิน ขนาด 57x46x94 cm. 1150.-
PF-BIN-Y120 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 120 ลิตร HDPE มีล้อ สีเหลือง ขนาด 57x46x94 cm. 1230.- 

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

CODE Product Price
PF-BIN-G240 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 240 ลิตร HDPE มีล้อ สีเขียว ขนาด 74x57x107 cm. 1650.-
PF-BIN-R240 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 240 ลิตร HDPE มีล้อ สีแดง ขนาด 74x57x107 cm. 1650.-
PF-BIN-B240 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 240 ลิตร HDPE มีล้อ สีน้ำเงิน ขนาด 74x57x107 cm. 1650.-
PF-BIN-Y240 ถังขยะ พลาสติกฝาเรียบ 240 ลิตร HDPE มีล้อ สีเหลือง ขนาด 74x57x107 cm. 1750 .-