PF traffic CO.,LTD

PF traffic CO.,LTD

คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย และจราจรหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐาน

ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินสะท้อนแสง

ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินสะท้อนแสง-มาตรฐานกรมทางหลวง

CODE Product Price
PF-TR-01 ป้ายอลูมิเนียม 1.2 mm. สติ๊กเอกร์สะท้อนแสง 3M  COM ขนาด 50x50x50 cm. 620.-

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558