PF traffic CO.,LTD

PF traffic CO.,LTD

คัดสรรและรวบรวมอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย และจราจรหลากหลายประเภท ที่ได้มาตรฐาน

ลูกค้าของเรา

เสื้อจราจรสะท้อนแสง-มาตรฐานสากล

       เสื้อจราจรแบบสะท้อนแสง มาตรฐานระดับสากล 

คุณสมบัติของเสื้อจราจรสะท้อนแสง

เสื้อจราจรสะท้อนแสง เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และเพิ่มสวัสดิภาพให้ผู้สวมใส่ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตาม ท้องถนน หรือสถานที่ต่าง ๆ
เช่น งานก่อสร้างทาง, งานซ่อมบำรุง, ตำรวจ, รปภ. และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน ฯลฯ  

*** สามารถสั่งงานสกรีนเพิ่ม ข้อความ ชื่อหน่วยงานได้ *** 

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558

02-001-2152 / 098-996-4544 / 095-550-5558